ผู้อำนวยการ

- หัวหน้างานData Link

F43
OPPP
OPPP KORAT
Provis Datacenter
JHCIS
HospitalOS
Chronic Link
DC Information NSW